• Náhrada škody po státu

    Náhrada škody po státu

    Jak vymáhat náhradu škody způsobené státem?

    logo

Vznikla Vám činností státu škoda?

Cesta k náhradě škody, kterou způsobil stát, je velice jednoduchá. O náhradě rozhodují na základě žádosti správní orgány. Soudní řízení je zahájeno až v okamžiku, kdy s vyřízením žádosti příslušným orgánem nebudete spokojeni. Pokud k tomuto přeci jen dojde, nehradíte soudní poplatek. Váš advokát je odměněn až v případě úspěchu, a to z náhrady, kterou Vám Česká republika zaplatí. Zaujal – li jsem Vás, neváhejte se začíst do postupu vedoucího k náhradě Vám vzniklé škody.

01

Trvalo řízení, jehož jste byli účastníkem, nepřiměřeně dlouho?

02

Bylo zastaveno trestní řízení vedené proti Vaší osobě?

03

Stala se vinou soudu Vaše pohledávka nevymahatelná?

04

Byli jste zproštěni obžaloby?

05

Platili jste zbytečně právníka, neboť jste byli protiprávně obviněni?

06

Došlo kvůli jednání státního orgánu ke zhoršení Vašeho zdraví?

Je odpověď na některou z výše uvedených otázek kladná?

Rád Vám s uplatněním nároku na náhradu škody pomohu.
Jsem advokátem, který se na vymáhání náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím specializuje.

 

Jak to funguje

Česká republika si naštěstí je vědoma, že činností státních orgánů a orgánů samosprávy může vzniknout fyzickým a právnickým osobám škoda. Z tohoto důvodu se již od roku 1998 můžete domoci náhrady škody vzniklé jednak nesprávným úředním postupem a jednak nezákonným rozhodnutím, a to na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Nejčastěji dochází při výkonu veřejné moci ke vzniku škody z důvodu nepřiměřené délky řízení a zahájením trestního stíhání, které je zastaveno, či skončeno zproštěním obžaloby. Škoda může způsobit jak sám stát a jeho orgány, tak i notář, exekutor či samosprávný celek.

V případě nepřiměřeně dlouhého řízení můžete počítat s náhradou až v částce 20.000,-Kč za každý rok trvání řízení. V odůvodněných případech a při správném podání Vaší situace je možno dosáhnout náhrady i vyšší.

Pokud jste byli neoprávněně obviněni, v prvé řadě se nahrazují náklady vynaložené na právní pomoc vedoucí ke zproštění obžaloby a pak samozřejmě škoda spočívající v zásahu do Vašich osobnostních práv (narušení rodinného života, soukromí, dobré pověsti apod.), která je v případě trestního řízení samozřejmě značná (i v rozsahu stovek tisíc či milionů korun českých).

Cesta k náhradě škody je velmi jednoduchá

1.

V prvé řadě je třeba se obrátit na správného a šikovného advokáta, k čemuž máte při návštěvě těchto stránek již velmi blízko:)

2.

Kontaktujte mně a ve stručnosti popíšete Váš případ. Já Vaši záležitost prostuduji a obratem Vám sdělím svůj názor na věc.

3.

Pokud budou podané informace dostatečné a podání žádosti o náhradu škody bude mít smysl u příslušného orgánu uplatním nárok na náhradu Vám vzniklé škody. Do šesti měsíců budeme znát výsledek.

4.

Nebudou-li podané informace pro řádné uplatnění Vašeho práva dostačovat, vhodnými a nezatěžujícími otázky Vás požádám o doplnění, zaslání listin ze spisu, případně tento sám navštívím.

5.

Pokud na základě svých zkušeností dospěji k závěru, že uplatnění nároku na náhradu škody nemá smysl, upozorním na to a při ukončení spolupráce samozřejmě nepožaduji jakoukoliv odměnu za prostudování Vaší věci.

6.

Pokud nebudeme s vyřízením Vaší žádosti spokojeni (náhrada nebude příslušným orgánem přiznána zcela či pouze z části), a dospějeme-li k závěru, že nebylo rozhodnuto správně, obrátíme se na soud.

7.

Odměnu advokáta platíte až v okamžiku, kdy je Vám škoda státem nahrazena. Pokud Vám nárok na náhradu nebude přiznán, nebudu po Vás jakékoliv plnění požadovat.

8.

Odměna je sjednávána individuálně na začátku spolupráce, standardně činí 15% až 25% ze státem skutečně zaplacené částky.

9.

Vaše spokojenost znamená i moji spokojenost (a nebojte, nejedná se pouze o moji odměnu :)).

 

Kdo Vám bude pomáhat

Jmenuji se
Vojtěch Mihalík a vykonávám advokacii.

Řeším problémy a snažím se o nápravu poškozených vztahů. Poskytuji právní služby a specializuji se mimo jiné na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci.

Více se dozvíte na mé webové stránce www.akmihalik.cz.

 

Komu jsem pomohl

Průtahy v řízení, jejichž následkem došlo k nevydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví. Klientce byla přiznána náhrada v částce 137.600,-Kč. Případ pokračuje u Obvodního soudu pro Prahu 2.
Nesprávný úřední postup znamenající nerozhodnutí o námitkách proti nákladům exekučního řízení v zákonem stanovené lhůtě. Ministerstvem spravedlnost byla přiznána náhrada v částce 37.000,-Kč. V soudním řízení dosaženo smíru znamenajícího pro klienta příjem další náhrady ve výši 54.500,-Kč a nákladů soudního řízení v částce 27.500,-Kč.
Soudní řízení o vydání bezdůvodného obohacení v trvání 18 let znamenalo pro klienta (žalovaného) náhradu nemajetkové újmy v částce 243.750,-Kč. V soudním řízení je proti České republice uplatňováno zaplacení Ministerstvem spravedlnosti nepřiznané části náhrady ve výši 96.250,-Kč.
Vymožení náhrady škody spočívající v nákladech na právní zastoupení vynaložených neoprávněně stíhaným klientem v částce 178.715,-Kč. Nárok byl plně uspokojen již při předběžném projednání, nebylo třeba přistupovat k podání žaloby.